Szy­cie na miarę

W hołdzie Two­jej indy­wid­u­al­noś­ci, w trosce o kom­fort noszenia, w zgodzie z pon­ad­cza­sową klasyką i zgod­nie z najnowszą modą- takie jest pode­jś­cie do twor­zonych przez nas rzeczy.

Tworzymy pro­duk­ty dopa­sowane do potrzeb i oczeki­wań naszych klien­tów, pro­duk­ty, które poz­wolą wyraz­ić siebie, swój styl. Szyte i wykońc­zone ręcznie gar­ni­tu­ry, koszule i dodat­ki, dopa­sowane w 100% indy­wid­u­al­nie dla każdego klien­ta spraw­ia, że każdy poczu­je się komfortowo.

Staw­iamy na wygodę i komfort.

ZERO GRAVITY

To nowa kolekc­ja wyjątkowo lek­kich gar­ni­turów i marynarek ze spec­jal­nej mieszan­ki wełny są ide­al­na propozy­c­ja dla tych którzy chcą wyglą­dać ele­gancko a zarazem cenią sobie wygodę noszenia. Su Misura to jedyne miejsce w Polsce gdzie zna­jdziemy ofer­tę ZERO GRAVITY.

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Copy­right © SU MISURA 2021

Copy­right © SU MISURA 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny