Ofer­ta

Wpływ na wartość zamówie­nie ma głównie tkan­i­na, pozostałe ele­men­ty takie jak: mono­gramy, kiesze­nie, klapy, guzi­ki, przeszy­cie, pod­szewka, manki­ety, kołnierzyk w koszuli oraz wiele innych nie mają wpły­wu na cenę.

Całość naszych pro­duk­tów wszys­tkie gar­ni­tu­ry, smokin­gi, mary­nar­ki, spod­nie, koszule szyte są we Włoszech w miejs­cowoś­ci Man­tua 30 km od Verony w fab­ryce pow­stałej z małej man­u­fak­tu­ry ręcznej w 1911 roku. Została ona założona przez pana Lui­gi Bianchi dlat­ego nazy­wa się LUBIAM od pier­wszych liter imienia, nazwiska i miejs­cowoś­ci. Dzisi­aj to piąte pokole­nie prowadzi tą wspani­ałą, rodzin­ną firmę.

Lubi­am ze swo­ją ofer­tą pracu­je z wielo­ma znaczą­cy­mi klien­ta­mi na świecie, taki­mi jak: Har­rods, Gale­ria Lafayette, Lord & Tay­lor w NY, Dubaj Mall i wiele innych…

Meto­da half – can­vas : peł­na pod­szewka, pół-pod­szewka i Air bez konstrukcji.

 • Gar­ni­tur Szy­ty na miarę od 4990PLN
 • Mary­nar­ka szy­ta na miarę od 3290PLN
 • Smok­ing szy­ty na miarę od 5490PLN
 • Spod­nie szyte na miarę od 1490PLN
 • Kamizel­ka szy­ta na miarę od 1190PLN
 • Płaszcz szy­ty na miarę od 5900 PLN
 • Koszu­la szy­ta na miarę od 700 PLN

W naszej ofer­cie mamy również dodatki:

 • poszet­ki 150 PLN — 180 PLN
 • krawaty 250 PLN — 300 zł — 320 PLN
 • pas­ki 400 PLN
 • Buty — wysok­iej jakoś­ci pro­dukowane we Włoszech przez uznanych i sprawd­zonych dostaw­ców Su misura

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Copy­right © SU MISURA 2021

Copy­right © SU MISURA 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny