Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci i cook­ies zgod­na z RODO

I. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Admin­is­tra­torem danych osobowych jest SU MISURA, z siedz­ibą w ul. Chmiel­na 10 Warsza­wa. Kon­takt z Admin­is­tra­torem w spraw­ie ochrony danych osobowych jest możli­wy pod adresem e‑mail: kamilposzalski10@gmail.com, nr tele­fonu +48 609 144 354. Admin­is­tra­tor jest jed­nocześnie właś­ci­cielem strony.
2. W celu sko­rzys­ta­nia z usług, w szczegól­noś­ci w celu zawar­cia i wyko­na­nia umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie usłu­gi elek­tron­icznej z Admin­is­tra­torem, oraz otrzy­ma­nia odpowiedzi zwrot­nej, użytkown­ik poda­je swo­je dane osobowe.
Każ­do­ra­zowo zakres danych wyma­ganych do zawar­cia umowy wskazany jest przez Administratora.
3. Pod­stawą prawną takiego przetwarza­nia danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wyko­na­nia umowy lub pod­ję­cia czyn­noś­ci zmierza­ją­cych do zawar­cia umowy oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na pod­staw­ie dobrowol­nie udzielonej zgody.
4. Poniżej wskazane dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowol­noś­ci jed­nakże niepo­danie danych niezbęd­nych do zawar­cia i wyko­na­nia umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie usłu­gi elek­tron­icznej z Admin­is­tra­torem skutku­je brakiem możli­woś­ci ich zawar­cia i real­iza­cji umowy.
5. Pon­ad­to, dane osobowe są przetwarzane przez Admin­is­tra­to­ra w celu wyko­na­nia obow­iązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym a brak ich poda­nia uniemożli­wi Admin­is­tra­torowi wyko­nanie tychże obowiązków.
6. Uwzględ­ni­a­jąc charak­ter, zakres, kon­tekst i cele przetwarza­nia oraz ryzyko naruszenia praw lub wol­noś­ci osób fizy­cznych o różnym praw­dopodobieńst­wie i wadze zagroże­nia, Admin­is­tra­tor wdraża odpowied­nie środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, aby przetwarzanie odby­wało się zgod­nie z RODO. Admin­is­tra­tor sto­su­je środ­ki tech­niczne zapo­b­ie­ga­jące pozyski­wa­niu i mody­fikowa­niu przez oso­by nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

1. W celu wyko­na­nia umowy o świad­cze­nie usłu­gi elek­tron­icznej lub pod­ję­cia dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy, Admin­is­tra­tor przetwarza takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko/nazwa firmy,
• adres pocz­ty elektronicznej.
Pod­stawą prawną takiego przetwarza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wyko­na­nia umowy lub pod­ję­cia czyn­noś­ci zmierza­ją­cych do zawar­cia umowy.
2. W celu wykony­wa­nia mar­ketingu bezpośred­niego, Admin­is­tra­tor przetwarza takie dane osobowe, jak:
• adres pocz­ty elek­tron­icznej po uzyska­niu wyraźnej zgody użytkown­i­ka koń­cowego. Pod­stawą prawną takiego
przetwarza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w związku z prawnie uza­sad­nionym intere­sem Admin­is­tra­to­ra przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą, z tytułu prowad­zonej przez Administratora
dzi­ałal­noś­ci gospodarczej.
3. W celu wykony­wa­nia mar­ketingu, Admin­is­tra­tor przetwarza takie dane osobowe, jak:
• imię,
• adres pocz­ty elektronicznej.
Pod­stawą prawną takiego przetwarza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe do momen­tu wyco­fa­nia zgody przez osobę, której dane doty­czą na dal­sze przetwarzanie jej danych w tym celu.
4. W celu ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może pod­nosić Admin­is­tra­tor lub jakie mogą być pod­nos­zone wobec Admin­is­tra­to­ra, Admin­is­tra­tor przetwarza takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• numer tele­fonu kontaktowego,
• adres pocz­ty elektronicznej,
• adres dostawy (uli­ca, numer domu, numer lokalu, kod pocz­towy, miejs­cowość, kraj)
• adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
• w wypad­ku usłu­go­b­ior­ców lub klien­tów nie będą­cych kon­sumen­ta­mi Admin­is­tra­tor może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer iden­ty­fikacji podatkowej (NIP) usłu­go­b­ior­cy lub klienta
Pod­stawą prawną takiego przetwarza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w związku z prawnie uza­sad­nionym intere­sem Admin­is­tra­to­ra przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez Admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą, z tytułu prowad­zonej przez Admin­is­tra­to­ra dzi­ałal­noś­ci gospodarczej

III. UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Admin­is­tra­tor może udostęp­nić dane pod­miotom współpracu­ją­cym takim jak np. dostaw­cy opro­gramowa­nia, prze­woźni­cy, spedy­torzy, bro­kerzy kuri­er­scy także w celu doręcza­nia odpowiedzi na rekla­mację zgod­nie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Pra­wo teleko­mu­nika­cyjne (w sytu­acji przekaza­nia numeru tele­fonu) lub / i przesyła­nia infor­ma­cji hand­lowych za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej zgod­nie z ustawą z dnia 08.07.2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną (w sytu­acji przekaza­nia adresu e‑mailowego).

IV. COOKIES

W celu wyko­rzysty­wa­nia cook­ies na stron­ie inter­ne­towej przetwarzane są takie infor­ma­c­je tek­stowe wysyłane przez ser­w­er i zapisy­wane po stron­ie oso­by odwiedza­jącej stronę. Pod­stawą prawną takiego przetwarza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na pod­staw­ie dobrowol­nie udzielonej zgody (przy pier­wszym wejś­ciu na stronę inter­ne­tową pojaw­ia się zapy­tanie o zgodę na wyko­rzys­tanie cookies).
Cook­ies dostęp­ne są w dziale pomo­cy przeglą­dar­ki inter­ne­towej oraz na poniższych stronach (wystar­czy kliknąć w dany link):
• w przeglą­darce Chrome
• w przeglą­darce Firefox
• w przeglą­darce Inter­net Explorer
• w przeglą­darce Opera
• w przeglą­darce Safari
• w przeglą­darce Microsoft Edge

V. PROFILOWANIE

1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizy­cznych oraz przed­siębior­ców korzys­ta­ją­cych ze strony w ramach jed­noosobowej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej przez Admin­is­tra­to­ra w ramach strony w związku ze świad­cze­niem usług drogą elek­tron­iczną, w sposób inny niż zau­tomaty­zowany odby­wa się na zasadach przewidzianych w Roz­porządze­niu Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO)
2. Admin­is­tra­tor może korzys­tać na stron­ie z pro­filowa­nia do celów mar­ketingu bezpośred­niego, ale decyz­je pode­j­mowane na jego pod­staw­ie przez Admin­is­tra­to­ra nie doty­czą zawar­cia lub odmowy zawar­cia umowy sprzedaży, czy też możli­woś­ci korzys­ta­nia z usług elek­tron­icznych. Efek­tem korzys­ta­nia z pro­filowa­nia może być np. przyz­nanie danej oso­bie rabatu, przesłanie jej kodu raba­towego, przy­pom­nie­nie o niedokońc­zonych zaku­pach, przesłanie propozy­cji Pro­duk­tu, który może odpowiadać zain­tere­sowan­iom lub pref­er­encjom danej oso­by lub też zapro­ponowanie lep­szych warunk­ów w porów­na­niu do stan­dar­d­owej ofer­ty. Mimo pro­filowa­nia to dana oso­ba pode­j­mu­je swo­bod­nie decyzję, czy będzie chci­ała sko­rzys­tać z otrzy­manego w ten sposób rabatu, czy też lep­szych warunk­ów i dokon­ać zakupu.
3. Pro­filowanie na stron­ie pole­ga na automaty­cznej anal­izie lub prog­nozie zachowa­nia danej oso­by na stron­ie np. poprzez dodanie konkret­nego Pro­duk­tu do koszy­ka, przeglą­danie strony konkret­nego Pro­duk­tu. Warunk­iem takiego pro­filowa­nia jest posi­adanie przez Admin­is­tra­to­ra danych osobowych danej oso­by, aby móc jej następ­nie przesłać np. kod rabatowy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Każ­da oso­ba, której dane są przetwarzane ma pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych, ich popraw­ia­nia, spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, a także pra­wo do prze­niesienia danych. W celu real­iza­cji praw, o których mowa powyżej, użytkown­ik powinien zwró­cić się do Admin­is­tra­to­ra. W przy­pad­ku zmi­any, lub koniecznoś­ci uzu­pełnienia lub popraw­ienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobow­iązany jest do ich aktu­al­iza­cji. Złoże­nie żąda­nia usunię­cia danych osobowych w cza­sie udziela­nia porady jest możli­we, lecz uniemożli­wia otrzy­manie porady.
2. W celu uzyska­nia infor­ma­cji na tem­at przetwarza­nia swoich danych osobowych, a także sko­rzys­ta­nia z praw, o których mowa powyżej, każ­da oso­ba, której dane są przetwarzane może zwró­cić się do Administratora.
3. Każ­da oso­ba, której dane są przetwarzane na pod­staw­ie zgody ma pra­wo w dowol­nym momen­cie do wyco­fa­nia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra. Wyco­fanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej cofnięciem.
4. Każ­da oso­ba, której dane są przetwarzane, ma pra­wo do wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (na chwilę obec­ną jest nim Gen­er­al­ny Inspek­tor Ochrony Danych Osobowych).
5. W celu wypełnienia obow­iązków związanych z RODO, w szczegól­noś­ci poprzez tworze­nie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klien­tów, którzy zgłosili sprze­ciw zgod­nie z RODO, przetwarzane są takie dane osobowe, jak:
— imię,
— nazwisko,
— adres e‑mail,
— miejscowość
— numer telefonu.

Pod­stawą prawną takiego przetwarza­nia danych jest po pier­wsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiąza­nia się przez Admin­is­tra­to­ra z obow­iązków wynika­ją­cych z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Admin­is­tra­tor real­izu­je swój prawnie uza­sad­niony interes.

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Copy­right © SU MISURA 2021

Copy­right © SU MISURA 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny