PROCES ZAMÓWIENIA I SZYCIA 

Zbieranie miary, wybór tkaniny jak i „skon­fig­urowanie„ całoś­ci zamówienia odby­wa się w raz z klien­tem przez wyszkolony w Lubi­amie per­son­el w Ate­lier ul. Chmiel­na 10 w Warszawie.

Następ­nie wysyłane jest do fab­ry­ki, gdzie jed­na mary­nar­ka prze­chodzi przez 200 kraw­cowych, każ­da jest wyspec­jal­i­zowana w szy­ciu konkret­nej części.

Sze­rokim wyborem opcji per­son­al­iza­cji jak mono­gram, kiesze­nie, kolor fil­cu, guzi­ki, kolor łat, ory­gi­nalne kolorowe przeszy­cia, manki­ety i kołnierzy­ki w koszuli oraz wiele innych możli­woś­ci, które spraw­ią, że szyte dla Ciebie ubranie będzie naprawę Twoje.…

Czas oczeki­wa­nia to 28–30 dni od momen­tu potwierdzenia zamówienia.

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Copy­right © SU MISURA 2021

Copy­right © SU MISURA 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny